Pedagógiai program

A Varázsfelhő Magánóvoda nevelési programjának kivonata

A „VARÁZSFELHŐ” vagy repülőfelhő egy kiemelkedő varázslatos elem, mely sok mesében megjelenik. A képzeletbeli varázsfelhő segítségével a szereplők, eljuthatnak olyan világba, ahol az új varázslatokban új ismereteket, tapasztalatokat szerezhetnek.

Az óvoda a kisgyermekek életében az első lépcsőfok egy olyan rendszerben, ahol testi fejlődésüket, érzelmi, értelmi fejlesztésüket szolgáljuk, tiszteljük őket, tehát fontos színtere a szocializációnak.

Az egészséges gyermeki személyiség kialakulásához harmonikus, boldog, élményekben gazdag gyermekkor szükséges. Ehhez szeretnénk mi a saját eszközeinkkel hozzájárulni úgy, hogy a jövő emberének megtanítsuk, hogy egy élet boldogsága a napok apró örömeiből tevődik össze.
Szeretnénk remélni, hogy programunk célkitűzései alapján tevékenységünk hozzájárul a jövő generációjának egészségesebb, boldogabb életéhez.
Alapelveink:

Az egyik legfontosabb alapelv a játék.

- A játék pozitívan hat a gyermek tevékenységére, fejleszti teljes személyiségét.
- A játék sérthetetlenségére hangsúlyt fektetünk.

A következő fontos alapelv a nevelés, melynek alappillérei:
- Érzelmi nevelés
- Egészséges életmódra nevelés
- Differenciált fejlesztés
Érzelmi nevelés

A kisgyermekérzelmei szemüvegén keresztül látja a világot. Akaratát heves érzelmi reakciók kísérik - nevetés, sírás, kiabálás, dac, stb. – melyekre kapott visszajelzésekkel tanul meg eligazodni a világban. A mi óvodánk a pozitív élmények nyújtásával és hangsúlyozásával, a pozitív reakciók megerősítésével szeretné a gyermek érzelmi kötődését, kapcsolatait alakítani.

Eszközeink:

Közvetlen és tágabb A kisgyermekérzelmei szemüvegén keresztül látja a világot. Akaratát heves érzelmi reakciók kísérik - nevetés, sírás, kiabálás, dac, stb. – melyekre kapott visszajelzésekkel tanul meg eligazodni a világban. A mi óvodánk a pozitív élmények nyújtásával és hangsúlyozásával, a pozitív reakciók megerősítésével szeretné a gyermek érzelmi kötődését, kapcsolatait alakítani.
Eszközeink:
Közvetlen és tágabb környezet szeretetére nevelés. Pozitív érzelmi viszony kialakítása a kerülettel, az országgal. A kerületben szervezett kulturális rendezvények, kiállítások látogatása, rendezvényeken való részvétel.

Hagyományok ápolása, a kerület hagyományainak megismerése, részvétel a megrendezésre kerülő programokon. A magyar népi hagyományokkal való ismerkedés, hagyományok felelevenítése játékban, előadásokban, közös tevékenységekben.

A természet szeretetére és megóvására való nevelés napjaink központi kérdése. Ebben a korban a legoptimálisabb azokat az ismereteket nyújtani, szokásokat megalapozni, melynek eredménye később a környezettudatos magatartás lesz.

Alakítása kirándulásokkal, a természet közeli megfigyelésével, szelektív hulladékgyűjtéssel, kertészkedéssel, környezetünk tudatos tisztán és rendben tartásával lehetséges.

Toleranciára nevelés. Egymás és a felnőttek, idősek, sérültek; a különbözőség elfogadása, a velük való együttélés alapjainak lerakása.
Egészséges életmódra nevelés

Tiszta, egészséges környezetben olyan napirendet, alakítunk ki, amely a délelőtti játék és fejlesztés folyamatát nem zavarja meg, ezzel biztosítva a gyermekek megfelelő fejlődését melyet alapítványunk vállalt.

Korosztályoknak megfelelően olyan mozgásos tevékenységeket szervezünk a gyermekek részére, amely hozzájárul testük edzéséhez és szellemi fejlődésükhöz (úszás, korcsolyázás, gyerektorna, stb.) A különfoglalkozásokat délutáni időpontra tervezzük, megtartva a délelőtt töretlenségét.

Megfelelő étkeztető partner megválasztásával megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyag beviteléről gondoskodunk, mely biztosítja a gyermekek testi és szellemi fejődését a reform étkeztetés elvei alapján.

Az egészséges életmódra nevelés környezeti feltételei is biztosítottak, hiszen az óvoda rendelkezik tornateremmel, étteremmel, a HACCP-nek megfelelően kialakított melegítőkonyhával, só-szobával, tiszta, gondozott udvarral.
Differenciált fejlesztés

Az óvoda nagyságából és a gyermekcsoportok szervezéséből adódóan is előtérbe kerül egy fontos nevelési alapelv a differenciált fejlesztés.

Az egyéni készségek, és képességek megismerésén alapuló fejlesztés az egyes gyermek személyiségének tiszteletben tartását jelenti számunkra. Egyéni fejlődési naplók vezetésével, a fejlődési pontok leírásával, 3-4 éven keresztül kísérjük figyelemmel a gyermekek fejlődését.

Az egész napot kihasználjuk a személyiség fejlesztésére, melynek eszköze a játék.

A játékos tanulás a gyermekek számára spontán vagy szándékos tevékenység. A játék a spontán tanulás alapvető formája, amelyben a gyermekek akaratától függetlenül fejlődik, az értelmi képesség, a gondolkodás, a memória, a figyelem.

A játék során a gyermekeknek lehetőségük nyílik, önfeledt tevékenységre, problémahelyzetek megoldására, kommunikációs képességek elsajátítására, önálló tapasztalatszerzésre, a kívánt magatartásformák elsajátítására, kíváncsiság kielégítésére, önmegvalósításra, szocializációs képességek gyakorlására, érzelmi szükségleteik kielégítésére.

A játékban a gyermekek tapasztalataikat és a világról alkotott elképzeléseiket megjelenítik, szélesebb, differenciáltabb tudáskészletre tesznek szert, a környezet tárgyainak, jelenségeinek képzeletbeli jelentést tulajdonítanak, a konkrét észlelés és a képzelet között rugalmas kapcsolatot hoznak létre, a fennálló vagy megegyezéssel kialakított szabályokhoz alkalmazkodnak, a megszerzett ismereteket könnyen generalizálják.

A tehetségek gondozását és a hátrányok leküzdését tevékenységrendszerünk biztosítja.

Úszás, korcsolyázás, gyermektorna, foci, valamint a logopédiai ill. a fejlesztőpedagógiai foglalkozások a hátrányok kompenzálásában nyújtanak segítséget, míg a foglalkozások a tehetségek kibontakozását teszik lehetővé.

Elképzeléseink megvalósítása a partnerekkel való együttműködésen nyugszik.

Elsődleges partnerünk a gyermek után a szülő. Szeretnénk Őket/Önöket bevonni programjainkba, segítő-résztvevőkén. Kétoldalú kapcsolatra törekszünk, melyhez a szülők felé való visszajelzések minden formáját igénybe vesszük: írásban, internet, fotók, videók stb.

Jó partneri kapcsolatot szeretnénk ápolni, és kölcsönös támogatói rendszert szeretnénk kialakítani a kerület önkormányzatával, a kerületben lévő iskolákkal, óvodákkal, közművelődési intézményekkel és sportlétesítményekkel, civil szervezetekkel.

Nevelési céljaink, fejlesztési feladataink megvalósítását segítik: orvos, védőnő, nevelési tanácsadó, logopédus, pszichológus.

Óvodánk pedagógusai és alkalmazottai érdeklődő, kíváncsi személyiségű gyermekeket nevelnek, akik
- megtanulják, hogy a szeretet megsokszorozódik,
- tudnak örülni más sikerének és örömének, hisz látják, hogy mi mindannyian örülünk az ő sikerüknek,
- szeretik az őket körülvevő embereket - szülőket, nevelőket, társakat - kiknek mosolyáról biztatás árad feléjük,
- védik a természetet, mert ez az ő kis világuk a csodák világa.
Ők a mi „VARÁZSFELHŐNK” védett utazói.

Aktuális

25099422861516968203.jpg
Kedves Szülők, Gyerekek! Az óvodában gyermekeitekről készült fotókat facebook csoportjainkban illetve tárhelyünkön érhetitek el!
 

Nyitva tartás

23173123011516966436.jpg
Óvodánkban hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óra 30 percig fogadjuk a gyermekeket.
 

Sókuckónk

52657057961399250697.jpg
Somadrin Sókuckót alakítottunk ki óvodánk egyik szobájában. Az igazi sóbarlangok klímáját "hozzuk el" gyermekeink egészségének védelmében.
 

Alapítvány

59937190801399248672.png
Óvodánk fenntartója a Varázsfelhő a Boldog Gyermekekért Humán Szolgáltató Alapítvány